BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şerife ÖZŞAHİN, Gülbahar ÜÇLER
YOKSULLUĞUN AZALTILMASINDA İŞÇİ DÖVİZLERİNİN ROLÜ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ
 
Uluslararası işçi döviz havaleleri, gelişmekte olan ülkeler için doğrudan yabancı yatırımlardan sonra ikinci en önemli dış finansman kaynağıdır. 2017 yılında 613 milyar dolara ulaşan dünya geneli göçmen gönderilerinin 466 milyar dolarlık kısmı düşük ve orta gelir grubundaki ülkelere yönelmiştir. Literatürde göçmen gönderilerinin giriş yaptığı ülkede yoksulluğu azaltarak refah seviyesini yükselttiği, daha yüksek büyüme performansına yol açtığı, üretim hacmindeki dalgalanmaları giderdiği, dış finansman kaynaklarına duyulan ihtiyacı azalttığı ve daha yüksek yatırım potansiyeli yarattığına yönelik pek çok kazanımına vurgu yapılmaktadır. İşçi dövizleri, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk düzeyini ve şiddetini azaltmak için önemli bir araç olarak görülmektedir. İşçi havaleleri, hane halkı gelirlerine doğrudan katkıda bulunur ve hane halkının daha fazla varlık satın almasına ve daha fazla yatırım yapmasına imkan sağlar. Aynı zamanda yoksul aileler için düzenli bir gelir kaynağı olması dolayısıyla sağlık, eğitim ve cinsiyet eşitliği gibi birçok alanda insani gelişme çıktılarını da olumlu yönde etkiler. Bu çalışma, Dünya Bankası verilerine göre 2017 yılında en fazla göçmen gönderisi alan 7 gelişmekte olan ülkede göçmen gönderilerinin yoksulluk üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Yoksulluk ölçütü olarak literatürde en yaygın kabul gören yoksul kişi oranı endeksi (poverty headcount ratio), yoksulluk açığı endeksi (poverty gap ratio) ve yoksulluk oranının karesi endeksi-yoksulluk şiddeti endeksi (squared poverty gap ratio) kullanılmıştır. 1983-2016 dönemine ait 68 gözlem üzerinden elde edilen ampirik bulgular, işçi havalelerinin kullanılan tüm yoksulluk göstergeleri üzerinde negatif yönlü anlamlı etkilere sahip olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Göçmen Gönderileri, Yoksulluk, Gelişmekte Olan Ülkeler 


Keywords: