BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet UZUN, Elif Eroğlu HALL, Nurdan SEVİM
TÜKETİCILERIN AKILLI GÜVENLIK SISTEMI TERCIHLERINDE ANKSIYETENIN ETKISI
 
Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeylerinin demografik ve müstakil konut sahipliğine göre farklılaşma durumlarını ortaya koymaktır. Araştırmanın kapsamını Ankara, Bolu, Eskişehir ve Ankara’ya yakın diğer illerde yaşayan, TOBB ETÜ Mezunlar Derneği, TED Mezunlar Derneği, Arçelik Garage müşteri veri tabanından en az bir yıldır müstakil bir konutta yaşayan 120 kişidir. Örneklem kolayda örneklem yöntemiyle bu veri tabanından çekilmiştir. Saha araştırmasında veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmuştur. Katılımcıların mevcut güvenlik önleminin kendilerini güvende hissettirme durumlarına göre ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeylerinde farklılaşma olduğu belirlenmiştir. 35-45 yaş arası aile güvenliğine yönelik anksiyetenin erkeklerde en yüksek seviyelerde olduğu gözlemlenmiş ve ideal satın alma yapabilecek kullanıcıların bu profilde olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda eğitim seviyesi arttıkça güvenlik endişelerinin de arttığı; kayda değer güvenlik çözüm arayışlarının ciddileştiği görülmektedir. Mevcut güvenlik çözümlerinin en çok rahatsızlık veren özelliklerinin hatalı alarmlar olduğu ve bu hatalı alarmlar sebebiyle güvenlik sağlaması gereken sistemlerin bizzat kendilerinin güven vermediği bu ve diğer öne çıkan nedenlerle de kullanıcıların güvende hissetme ihtiyaçlarının tatmin olmadığı gözlemlenmiştir. Ortaya çıkan anket sonuçlarına göre geliştirilecek olan ürünün özellikleri ve teknolojisine karar verilmiştir. Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak erken benimseyen kullanıcıların müstakil konut sakinleri olduğu tespit edilmiştir. Özellikle teknoloji meraklıları ve yeniliğe açık insanların satın alma eğilimlerinin yüksek olduğu da saha araştırmalarıyla doğrulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Güvenlik Sistemleri, Anksiyete, Müstakil Konutlar 


Keywords: