BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şaban ESEN, Ramazan YAKAR
STRATEJİK BİR HAMLE OLARAK PİYASAYA GİRİŞLERİN ENGELLENMESİNİN REKABET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un amacı, “mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır” şeklinde yer almaktadır. Dolayısıyla serbest piyasa sisteminde faaliyet gösteren işletmelerin stratejilerini belirlerken yukarıdaki hususlara riayet etmeleri önem arz etmektedir. Piyasaya giriş engelleri, piyasada mevcut firmalara kıyasla piyasaya yeni girecek firmaların dezavantajlı durumda olmasına yol açan unsurlar olarak tanımlamaktadır. Piyasaya girişlerin engellenmesiyle ilgili düzenlemeler, Rekabet Kanunu’nda rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar (Md.4) ile hakim durumun kötüye kullanılmasını (Md.6) düzenleyen maddeler başlığı altında ele alınmıştır. 4. maddede tek başına piyasada etkili olamayan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin bir araya gelerek piyasaya girişleri zorlaştırmaları veya imkansızlaştırmaları ele alınırken, 6. maddede ise, piyasaya tek başına hakim olan teşebbüsün bu hakimiyetini kötüye kullanarak piyasaya girişleri engellemesi hususu düzenlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, stratejik yönetimde bir rekabet stratejisi olarak bir işletmenin kendi başına veya sektörde faaliyet gösteren diğer işletmeler ile piyasaya yeni girişleri engelleme stratejileri ve bu stratejilerin doğurabileceği hukuku sonuçlarının neler olabileceğinin rekabet hukuku açısından incelenmesi olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönetim, Rekabet Hukuku, Hâkim Durum, Giriş Engelleri 


Keywords: