BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine KOLBAŞI, Zübeyir BAĞCI
SAĞLIK KURULUŞU ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI: BİR KAMU HASTANESİNDE BİR ARAŞTIRMA
 
Bu çalışmanın amacı sağlık kuruluşlarında çalışanların örgütsel adalet algıları ile bu algıların çeşitli demografik özellikler açısından bir farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Bu amaçla bir kamu hastanesinde görevli 274 sağlık personeli üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma için gerekli olan veriler anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Kullanılan anket formunun birinci kısmında çalışanların çeşitli demografik özelliklerini (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, çalışılan süre, statü ve çalışılan servis) içeren sorulara yer verilmiştir. İkinci kısımda ise örgütsel adalet algılarını ölçmek amacıyla Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen ve Polat (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlilik ve güvenilirliği test edilen “Örgütsel Adalet Ölçeği” yer almaktadır. Bu ölçek üç alt boyut (dağıtım adaleti, işlemsel adalet ve etkileşim adaleti) ve toplam 20 maddeden oluşmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi ve bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi gibi istatistik teknikleri kullanılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda örgütsel adalet ölçeğinin literatüre uygun bir biçimde üç faktörlü (dağıtım, süreç ve etkileşim) bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen diğer sonuçlara göre; sağlık çalışanlarının genel örgütsel adalet algılarının ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Bununla birlikte örgütsel adalet alt boyutları ile demografik özellikler arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik t-testi ve ANOVA analizi sonuçları incelendiğinde erkek çalışanların işlemsel adalet ve etkileşim adaleti algılarının kadınlara göre daha yüksek olduğu; dağıtım adaleti açısından aralarında anlamlı bir farkın bulunmadığı belirlenmiştir. Çalışanların medeni durumları ile örgütsel adalet algıları arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Diğer demografik özelliklerden yaş, eğitim, statü, çalışma süresi ve çalışılan birim açısından ise gruplar arasında anlamlı farklılıkların olduğu araştırmanın diğer bulguları arasında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Demografik Özellikler, Sağlık Çalışanları 


Keywords: