BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine KOLBAŞI, Zübeyir BAĞCI
DUYGUSAL EMEK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DENİZLİ’DEKİ ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
 
Birey doğduğu andan itibaren ilk olarak ailesinden aldığı eğitim ile hayata başlamaktadır. Ancak ilerleyen zamanda eğitim hayatına okulda devam etmektedir. Okul bireyin hayata bakış açısını şekillendirdiği, bugünü ve geleceği hakkında düşünce tarzı ve yaşam görüşü oluşturduğu yerdir. Bu süreç içerisinde en önemli rolü oynayan öğretmenler, sarf edecekleri duygusal emek ve yaşayacakları iş tatmini ile bireyin ve dolayısıyla toplumun daha sağlıklı, daha mutlu ve daha üretken olmasında etkili bir faktör olarak yer almaktadırlar. Özellikle rekabetin yoğun yaşandığı özel okullarda artan beklentiler sebebiyle öğretmenlerin duyguları arasında yaşayacakları uyum veya çatışma, onların iş tatmini ya da tatminsizliği yaşamasına neden olabilmektedir. Bu araştırma, Denizli ili Merkezefendi ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyette bulunan ve anasınıfıdan liseye kadar eğitim veren 6 özel okulda çalışan 152 öğretmen üzerinde anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin duygusal emek algıları Diefendorff ve arkadaşları (2005) tarafından geliştirilen ve Basım ve Beğenirbaş (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan duygusal emek ölçeği ile ölçülmüştür. İş tatminlerinin ölçümünde ise Brown ve Peterson (1994) tarafından geliştirilen iş tatmini ölçeğinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, bilgisayara girilmiş ve ardından istatistiki analizleri yapılmıştır. Katılımcı grubun özelliklerini belirlemek amacıyla frekans ve yüzde analizlerinden ve duygusal emek ile iş tatmini arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetini belirlemek için korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Yapılan korelasyon analizi neticesinde derinlemesine davranış ve samimi davranış ile iş tatmini arasında düşük düzeyli, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunurken yüzeysel davranış ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, İş Tatmini, Öğretmenler 


Keywords: