BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şaban ESEN, İlknur ASAR
BİR STRATEJİ OLARAK HÂKİM DURUMUN REKLAMLAR YOLUYLA KÖTÜYE KULLANILMASI:
 
Reklamlar, tüketiciyi bilgilendirmede ve ürünün/hizmetin satın alınmasını sağlamak amacıyla tüketicinin ikna edilmesinde önemli bir araç olarak firmalar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak reklamlar aynı zamanda, rakiplerin piyasaya girişini engelleme veya piyasada bulunan mevcut rakiplerin piyasa dışına itilmesi sonucunu doğuran bir fonksiyona da sahip olabilmektedir. Reklamlar, bir tutundurma aracı olmalarının yanı sıra piyasaya girişleri engelleme veya piyasadaki rakipleri piyasa dışına itme aracı olarak da kullanılabilmektedir. Piyasada hakim durumda olan bir firmanın, bu hakim durumunu reklam yoluyla kötüye kullanması rekabeti engelleyici bir durumdur. Bu davranış, rekabet ihlallerine yol açarak piyasada rekabetin korunmasını ve sürdürülmesini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, hakim durumdaki firmaların reklam yoluyla pazara girişleri nasıl engelleyebileceklerini ortaya koymak, reklamların piyasaya girişleri engelleyip engellemediği konusundaki iktisadi yaklaşımları bütüncül bir bakış açısıyla incelemek ve ülkemizde piyasalardaki rekabetin korunması ve sürdürülmesi amacıyla kurulan bağımsız bir kurum olan Rekabet Kurumu’nun bu konuyla ilgili soruşturmalardaki yaklaşımını ortaya koymaktır. Araştırmada teorik yaklaşım ve alan araştırması yöntemleri kullanılacaktır. Teorik yaklaşım ortaya konduktan sonra, Rekabet Kurumu’na intikal etmiş olan reklamların piyasaya girişleri zorlaştırdığı veya engellediği yönünde açılan soruşturmalar çözümlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Pazara Giriş Engelleri, Reklam, Hakim Durum, Pazarlama Stratejisi, Rekabet Kurumu 


Keywords: