BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merda Elvan TUNCA
6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESI KANUNUNDA YABANCI İŞÇILERIN SENDIKA ÜYELIĞI VE SENDIKA KURMA HAKKI
 
1982 Anayasasının “Sendika Kurma Hakkı” başlıklı 51. Maddesinde çalışanlara ve işverenlere sendika ve üst kuruluş kurma, sendika ve üst kuruluşlara serbestçe üye olma ve bu kuruluşların üyeliğinden serbestçe çıkma hakkı tanınmıştır. Sözkonusu maddede, yabancılar ve Türk vatandaşları bakımından sendika kurma ve sendika üyeliği bakımından bir ayrım bulunmamaktadır. Türkiye’de çalışan yabancıların örgütlenme özgürlüğü uluslararası normlar bakımından da önem taşımaktadır. Türk hukukunda toplu iş ilişkilerini düzenleyen ve 2012 yılında kabul edilen 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununu ilga ederek yürürlüğe girmiştir. 6356 sayılı Kanun, sendika üyeliği, sendikaların ve konfederasyonların kuruluşu, işleyişi, sendikaların denetimi, toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı ve mücadeleci yollarla çözümü, grev ve lokavt ve toplu iş sözleşmesi konularında düzenlemeler içermektedir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununda yabancıların örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan hükümler mevcuttu. 6356 sayılı Kanundaki olumlu değişikliklerden birisi de yabancıların sendika kurma ve sendikanın genel kurul dışındaki zorunlu organlarında görev alabilmelerine ilişkindir. 6356 sayılı Kanunda yabancıların sendika kurma ve sendika üyelik hakları önündeki hukuki engeller kaldırılmıştır. Çalışmamızda, Yabancılar bakımından 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri inceleme dışında bırakılmıştır. Çalışmanın amacı, SETİSK’te kuruluş olarak tanımlanan sendikalar ve konfederasyonların kuruluş ve üyelik esaslarını özellikle yabancıların sendika üyeliği, sendika kurucusu olma ve genel kurul dışındaki sendikanın zorunlu organlarında görev alabilme bakımından 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile karşılaştırmalı olarak incelemektir.

Anahtar Kelimeler: İşçi, İşveren, Sendika, Yabancı İşçi, Sendika Hakkı 


Keywords: